Kalendarium podatnika

Co do kiedy trzeba płacić

Płatności

Co należy opłacić:

Do 7 dnia miesiąca

Termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej,

Do 20 dna miesiąca

termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28),

termin złożenia deklaracji (PIT-5) i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji),

termin złożenia deklaracji (PIT-5L) przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (wpłata zaliczki za grudzień w wysokości zaliczki należnej za listopad),

Do 10 dnia miesiąca

Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy – jeżeli opłacasz składki wyłącznie za siebie (tj. nie zatrudniasz innych osób),

Do 25 dnia miesiąca

termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7),

termin rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego,

Dodatkowo:

Do 15 dnia miesiąca

Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – jeżeli opłacasz składki nie tylko za siebie, tj. jeżeli zatrudniasz inne osoby,

coś jeszcze?

tutaj opis

Do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy

termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników,

Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym

Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

Termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Kancelaria Ewy Jakubczyk

Budynek banku PKO BP, boczne wejście

Share This